Zarządzanie przedsiębiorstwem

W Polsce zarządzanie przedsiębiorstwem cechuje zasada centralizmu demokratycznego i jednoosobowego kierownictwa. Zasada jednoosobowego kierownictwa oznacza, że na czele przedsiębiorstwa stoi dyrektor, który kieruje całokształtem jego działalności i jest odpowiedzialny za wykonanie zadań określonych w planie. Wydaje on zarządzenia w sprawach dotyczących działalności poszczególnych komórek organizacyjnych. Dyrektor może — przed powzięciem decyzji — zasięgać opinii podległych pracowników, ale wydaje je zawsze w swoim imieniu i ponosi za nie całkowitą odpowiedzialność przed jednostką nadrzędną.
Zasada jednoosobowego kierownictwa ma bardzo poważne zalety, gdyż decyzje mogą być wydawane bezzwłocznie, co często chroni przedsiębiorstwo od dezorganizacji produkcji i powstawania szkód materialnych. Zasada jednoosobowego kierownictwa uwzględnia również zależność funkcjonalną, która wyraża się w istnieniu w organizacji przedsiębiorstwa szeregu komórek wykonujących poszczególne funkcje. Ich kierownicy wydają zlecenia i kontrolują jednoosobowo pracę podległych sobie pracowników. System ten pozwala każdorazowo ustalić rzeczywistą odpowiedzialność.

Podobne wpisy