Zapotrzebowanie prefabrykantów

Zapotrzebowanie prefabrykatów sporządzane jest w oparciu o specyfikacje, które są załącznikami do części konstrukcyjnej projektu i w oparciu o katalogi prefabrykatów. Na podstawie specyfikacji sporządza się zbiorcze zestawienie prefabrykatów, w którym, dla każdej grupy lub rodzaju prefabrykatów podaje się nazwy, oznaczenia i wszystkie dane techniczne według nomenklatury przyjętej w katalogach prefabrykatów. Przy każdej grupie prefabrykatów podany jest również termin ich dostawy na budowę.

Podobne wpisy