Zaopatrzenie budowy w elektryczność

Wzrost uprzemysłowienia i mechanizacji produkcji budowlanej wpływa na znaczne zużycie na placach budów energii elektrycznej. Energia elektryczna zużywana jest w pierwszym rzędzie do napędu silników elektrycznych maszyn i urządzeń (np. żurawie wieżowe, betoniarki itp.). Ponadto energia elektryczna zużywana jest do oświetlenia terenu budowy, stanowisk roboczych podczas zmian nocnych, wnętrz budynków tymczasowych oraz do innych celów, jak np. spawanie, elektronagrzew betonu itp.
W zależności od warunków lokalnych mogą występować następujące źródła energii elektrycznej dla budowy:
— sieć miejska,
— sieć energetyczna wysokiego napięcia,
— własne zespoły prądotwórcze.
Pobór energii z sieci miejskiej ogranicza się do mocy kilkudziesięciu kW i zależy od wolnej mocy w stacji transformatorowej w pobliżu budowy.

Podobne wpisy