Założenia metody analizy powiązań

Sieć danego zamierzenia jest budowana z czynności i zdarzeń. Czynnością nazywamy działanie między zdarzeniami. Zdarzenie jest to moment zakończenia jednej czynności a rozpoczęcia drugiej. Każda czynność ma co najmniej jedno zdarzenie początkowe oraz co najmniej jedno zdarzenie końcowe. Na rysunkach oznaczamy czynności odcinkami linii zakończonymi strzałkami. Zdarzenia natomiast oznaczamy kółkami lub prostokątami.
W sieci powiązań rozróżniamy dwa rodzaje czynności: rzeczywiste i fikcyjne. Czynnością rzeczywistą nazywamy czynność przewidywaną, rzeczywiście realizowaną lub tylko oczekiwaną. Oznacza się ją odcinkiem skierowanym ciągłym. Czynność fikcyjna lub zerowa służy do łączenia zdarzeń wtedy, gdy start „określonej czynności” z danego zdarzenia jest zależy od zakończenia „określonej czynności” w innym zdarzeniu. Na rysunkach czynności fikcyjne oznacza się najczęściej liniami przerywanymi.

Podobne wpisy