Tworzenie państwowego przesiębiorstwa

Utworzenie państwowego przedsiębiorstwa, podległego naczelnemu lub centralnemu organowi administracji państwowej następuje na mocy zarządzenia właściwego ministra, a przedsiębiorstwa podległego radzie narodowej — na mocy uchwały prezydium właściwej rady narodowej.
Akt o utworzeniu przedsiębiorstwa określa jego nazwę, siedzibę i przedmiot działania oraz organ, który ma wykonywać nadzór nad działalnością przedsiębiorstwa. Podlega ono wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych i z tą chwilą nabywa osobowość prawną, tj. zdolność do działań prawnych. Wynika z niej możliwość zawierania umów z pracownikami o pracę, z dostawcami na dostawę np. materiałów, zleceniodawcami na wykonanie robót i usług, oraz zaciągania zobowiązań, a przede wszystkim zaciągania kredytów bankowych.

Podobne wpisy