Przykłady planów tygodniowo-dobowych

Co czwartek majstrowie każdej specjalności odbywają w miejscu pracy, w godzinach przedpołudniowych, naradę — z każdą brygadą swych grup roboczych. Na naradzie tej zostają ustalone ilości robót, które każda brygada zobowiązuje się wykonać w ciągu następnego tygodnia. W czasie między godziną 12 a 14 tegoż dnia poszczególni majstrowie uzgadniają z kierownictwem budowy plany opracowane przy współudziale brygad. Na tej podstawie kierownictwo budowy sporządza operatywny plan zbiorczy całej budowy. Plan ten powinien zawierać: a) zadania tygodniowo-dobowe, b) wykaz materiałów z terminami dostaw, brakujących, c) wykaz sprzętu i maszyn, d) plan zatrudnienia.

Podobne wpisy