Prawo podziału pracy

Prawo podziału pracy mówi, że gdy praca jakiejś jednostki, składająca się z wielokrotnego powtarzania dwóch lub więcej czynności, zostanie podzielona w ten sposób, za każdą czynność składową wyodrębnimy i będziemy wykonywać oddzielnie, seriami, albo też powierzymy jej wykonanie uzdolnionym lub przygotowanym zespołom, to ogólny nakład pracy i środków wytwórczych zmniejszy się, a wynik użyteczny powiększy się. Przykładem zastosowania tego prawa w budownictwie jest np. wykonanie muru systemem dwójkowym czy też trójkowym.

Podobne wpisy