Podział zakresu projektowania organizacji robót

W celu silniejszego powiązania zagadnień projektowania z możliwościami i środkami produkcji budowlanej, w ostatnim czasie podejmuje się próby tworzenia w jednym przedsiębiorstwie budowlanym komórek projektowania i wykonawstwa, np. powstanie pracowni projektowych w niektórych przedsiębiorstwach budownictwa miejskiego. Powyższe rozwiązanie jest rozwiązaniem eksperymentalnym i praktyka wykaże słuszność i celowość jego stosowania.
Takie ścisłe powiązanie poprzez generalnego wykonawcę projektowania i wykonawstwa budowlanego, na interesującym nas odcinku projektowania organizacji budowy i robót, ma pierwszorzędne znaczenie dla przyjęcia optymalnych rozwiązań organizacyjnych. Stwarza to jednocześnie możliwości najbardziej racjonalnego wykorzystania środków produkcji (np. drogą unifikacji i prefabrykacji szeregu elementów zagospodarowania placu budowy, jak np. barakowozy, elementy drogowe i ogrodzeniowe, podtorza dla żurawi wieżowych itp.).

Podobne wpisy