Podstawowe grupy

Podstawowe grupy obejmujące np. funkcje administracyjne, techniczno-organizacyjne, bezpośredniego kierowanianadzoru realizacji produkcji podzielono na podgrupy. Do funkcji techniczno-organizacyjnych zaliczono między innymi: techniczno-organizacyjne przygotowanie produkcji podstawowej i produk¬ności przedsiębiorstwa. Nie biorą one jednak bezpośredniego udziału w procesie produkcyjnym.
Komórki te, w zależności od zakresu zadań i liczby zatrudnionych w nich pracowników, mogą być organizowane jako działy z kierownikiem działu na czele, jako sekcje z kierownikiem sekcji na czele lub jako wielo- lub jednoosobowe stanowiska pracy. Pracownicy danych komórek podlegają ich kierownikom.

Podobne wpisy