Planowanie tygodniowo-dobowe

Istota planowania tygodniowo-dobowego polega na racjonalnym podziale robót budowlano-montażowych między członków załogi. W nawiązaniu do planu dyrektywnego obejmuje ono zadania wykonywane w krótkich odcinkach czasu. Planowanie tygodniowo-dobowe uwzględnia prawidłowe i pełne wykorzystanie kadr roboczych, środków transportowych, maszyn i sprzętu oraz zmierza do osiągnięcia większej oszczędności w zakresie kosztów własnych budowy.
Plany tygodniowo-dobowe powinny być opracowane bardzo szczegółowo i wnikliwie oraz obejmować wszystkie ogniwa organizacyjne. Tak szczegółowy podział zadań produkcyjnych zapew¬nia możliwość codziennej kontroli wykonania planów, a co za tym idzie, wykonania planów w dłuższych okresach czasu (w ciągu tygodnia i miesiąca).

Podobne wpisy