Planowanie operatywne

W poprzednich punktach niniejszego rozdziału wyjaśniliśmy zasady opracowywania przez przedsiębiorstwo planów produkcyjnych. Planowanie to nie jest jednak wystarczające, gdyż w niedostatecznym stopniu uwzględnia miejscowe warunki i bieżące potrzeby realizowanych przez przedsiębiorstwo budów. Z tego względu powstaje konieczność rozszerzenia planowania na jednostki terenowe; planowanie takie nazywa się planowaniem operatywnym. Zostało ono wprowadzone w formie planów miesięczno-tygodniowych. Plany operatywne są sporządzane na budowie przy udziale poszczególnych brygad. Są one rozwinięciem miesięcznych planów, opracowanych przez przedsiębiorstwa i opierają się na zatwierdzonych harmonogramach robót.
Zadania miesięczne są podzielone na mniejsze części, a miano¬wicie na zadania tygodniowe. Każda brygada ustala w porozumieniu z kierownikiem budowy swoje zadania tygodniowe dbając o to, aby zadania te zostały wykonane lub nawet przekroczone.

Podobne wpisy