Plan funduszu płac

Jeżeli w planach ustalona jest już dokładnie struktura zatrudnienia, wówczas przystąpić można do sporządzania planu funduszu płac. Trzeba więc najpierw ustalić średnią płacę godzinową poszczególnych kategorii robotników różnych grup lub średnią płacę roczną. Płace te planuje się na podstawie doświadczenia z roku ubiegłego, z uwzględnieniem zwiększonej wydajności pracy, jaka powinna nastąpić w okresie planowanym. Do iloczynu średniej płacy godzinowej przez efektywny fundusz czasu trzeba dodać wynagrodzenie za płatny czas nie przepracowany, jak urlopy i delegacje.

Podobne wpisy