Ocena projektów inwestycyjnych

Ocena projektów inwestycyjnych dokonywana jest przez stałe zespoły ekspertów do oceny projektów inwestycyjnych, powoływane w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz w ministerstwach realizujących szczególnie ważne inwestycje lub przez zwoływane (w miarę potrzeby) komisje oceny projektów inwestycyjnych w ministerstwach, zjednoczeniach i prezydiach wojewódzkich rad narodowych.
W skład zespołów i komisji wchodzą przedstawiciele inwestora, użytkownika, projektanta, wykonawcy robót, banku finansującego i ewentualnie dostawcy maszyn i urządzeń.

Podobne wpisy