Metody przeprowadzania analiz rocznych

Analizy roczne powinny być przeprowadzane w sposób kompleksowy, uwzględniający wpływ działania czynników technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych w ich Wzajemnym przyczynowo-skutkowym związku.Kompleksowość analiz rocznych powinna polegać na:
— uwzględnieniu powiązań pomiędzy poszczególnymi przejawami działalności przedsiębiorstw, jak np. pomiędzy produkcją a zatrudnieniem, przyrostem zapasów materiałowych a produkcją, wzrostem wydajności pracy a postępem technicznym, wzrostem średnich płac a wzrostem wydajności pracy itp.,
— konfrontacji osiągniętych efektów rzeczowych z będącymi w dyspozycji przedsiębiorstwa i zużytymi środkami; chodzi tu w szczególności o zestawienie efektów rzeczowych z nakładami finansowymi, poniesionymi w celu osiągnięcia tych efektów, co powinno umożliwić ocenę ekonomiki przedsiębiorstwa i jej zmian w roku objętym analizą.

Podobne wpisy