Mechanizacja

Mechanizacją nazywamy zastąpienie pracy ręcznej pracą maszyn i urządzeń mechanicznych. Pozwala ona na rozłożenie procesu technologicznego na szereg prostych czynności powtarzalnych, które mogą być wykonywane przez maszyny. Efekty techniczne mechanizacji wyrażają się w przyspieszeniu i ujednostajnieniu produkcji, dokładniejszych wynikach pracy itp. Efekty ekonomiczne mechanizacji to przede wszystkim obniżka kosztów’ produkcji przy jednoczesnej zmianie ich struktury, a mianowicie wzrasta udział nakładów materialnych na jednostkę produkcji.
Mechanizacja eliminuje pracę robotników niewykwalifikowanych, stwarzając jednocześnie warunki, w których do wykony¬wania pracy potrzebne są odpowiednio wyższe kwalifikacje. Z kolei praca wyżej kwalifikowana jest pracą lepiej płatną. Mechanizacja, eliminując wysiłek fizyczny, stwarza możliwości zastąpienia go wysiłkiem mózgu.O stosunku wydajności pracy maszyny do wydajności pracy człowieka, przy wykonaniu tego samego rodzaju robót najlepiej świadczą niżej podane przykłady.

Podobne wpisy