Księga obmiarów robót

Księga obmiarów robót. Uzupełnieniem i załącznikiem do dziennika budowy jest księga obmiarów robót. Do księgi obmiarów wpisuje się obliczenia ilości wykonanych robót, umieszczając w zasadzie na jednej stronie księgi roboty odnoszące się do jednej pozycji kosztorysowej.Podstawą do obliczeń w księdze obmiarów są rysunki robocze (po naniesieniu ewentualnych zmian, wynikłych w trakcie wykonawstwa). W wypadku gdy posiadane rysunki robocze nie są dostateczną podstawą do obliczenia ilości wykonanych robót, sporządza się rysunki wykonawcze, które są jak gdyby inwentaryzacją robót już wykonanych. Szczególnie ważne jest dokładne uchwycenie ilości robót zanikających (np. zbrojenie lub roboty fundamentowe). Podobnie jak w dzienniku budowy, tak i w księdze obmiarów strony są ponumerowane.

Podobne wpisy