Dokument analizy rocznej

Dokument obejmujący wyniki analizy składa się z:
— syntetycznej tablicy, obejmującej dane o najważniejszych wskaźnikach ilustrujących stan i rozwój przedsiębiorstwa oraz wykonania jego planu,
— syntezy wyników analizy obejmującej w szczególności rozliczenie wyników poprawy (pogorszenia) wskaźników oraz wyjaśnienie przyczyn większych odchyleń od podstawowych wskaźników planu,
— wniosków wypływających z analizy, z uwzględnieniem ważniejszych wniosków wynikających z przeprowadzonych w ciągu roku analiz operatywnych i problemowych.

Podobne wpisy