Zadania

25 lutego 2017 0

Sprawozdawczość ma za zadanie rejestrowanie i dostarczanie materiałów liczbowych z działalności przedsiębiorstwa, informujących kierownictwo przedsiębiorstwa, jego jednostkę nadrzędną

Jednostki projektowania

19 lutego 2017 0

Jednostki projektowania obowiązane są sporządzać rysunki robocze architektoniczno-budowlane i konstrukcyjne w zakresie niezbędnym dla zgodnego z projektem wykonania na ich podstawie robót budowlano-montażowych, w szczególności […]

Księga obmiarów robót

15 lutego 2017 0

Księga obmiarów robót. Uzupełnieniem i załącznikiem do dziennika budowy jest księga obmiarów robót. Do księgi obmiarów wpisuje się obliczenia ilości wykonanych robót, umieszczając w zasadzie […]

Koszt robocizny

8 lutego 2017 0

Wysoki procent akordowania robót wykonywanych zespołowo zapewnia obniżenie kosztów robocizny. Dalszymi drogami jest wprowadzanie planów organizacji robót, stosowanie systemu pracy równomiernej i małej mechanizacji, zmniejszenie […]